0

شرایط خرید

جهت انجام خرید از کویرکده این شرایط می بایست انجام پذیرد:

- کاربران به منظور خرید ملزم به ثبت نام در کویرکده می باشند

-جهت پرداخت مبلغ فاکتور. مشتریان به کارت بانکی متعلق به یکی از بانک های عضو شبکه بانکی شتاب نیاز دارند